Головна сторінка                                                                                                                                                   кодування сторінки -  UTF-8

 

Інформація для ЗМІ

Дошка оголошень

Відшкодування ставок  кредиту

Регуляторна політика

Ліцензування

Дозвільна система

Туризм на Київщині

EURO-2012 in Ukraine

Гаряча лінія

Форум

Актуальні теми:

Небезпечні партнери в бізнесі

Как помочь предпринимателю в условиях кризиса?

Анекдоти про бізнес

 

 

Нова редакція проекту Закону України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Стаття 1.
Затвердити Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (далі - Перелік), які підпадають під дію Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (згідно з додатком).

Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, необхідність отримання яких не передбачена законом, та які не внесені до переліку, затвердженого законом

Стаття 2.
Встановлення інших видів документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності може здійснюватися шляхом внесення відповідних змін до цього Закону.

Зміни до переліку документів дозвільного характеру вносяться одночасно (разом) з внесенням змін до Закону України, що регулює відносини у даній сфері.

Стаття 3. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
2. Статтю 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483) доповнити новою частиною такого змісту:
 — "Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності затверджується законом.
 — Зміни до переліку документів дозвільного характеру вносяться одночасно (разом) з внесенням змін до Закону України, що регулює відносини у даній сфері".

Президент України В. ЮЩЕНКО

• • •

Додаток

ПЕРЕЛІК
документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності

• • •

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

• • •

Пояснювальна записка
до проекту Закону України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

Документ повністю- 


Пропонуємо для обговорення наступний Проект

Схема отримання дозволу на відведення земельної ділянки

І етап

II етап

Документ повністю- 


Додаток 1
Перелік документів дозвільного характеру, посилання на які містяться у Законах України, актах Кабінету Міністрів України, рішеннях органів місцевого самоврядування

Документ повністю- 


Додаток 2
Інформація щодо відповідності вимог законодавства щодо отримання документів дозвільного характеру вимогам частини 1 статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Документ повністю- 


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
щодо набрання чинності частиною першою статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Частиною першою статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" встановлено ряд вимог до законодавства, що регулює відносини, які виникають між дозвільними органами, адміністраторами та суб'єктами господарювання у зв'язку з видачею документів дозвільного характеру. Зокрема, визначено коло питань, регулювання яких здійснюється виключно законами.

Згідно з частиною першою статті 11 "Прикінцеві положення" Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" частина перша статті 4 набирає чинності через один рік із дати офіційного опублікування цього Закону (Урядовий кур'єр, № 188, 5 жовтня 2005 року). Таким чином, положення частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" набирають чинності з 5 жовтня 2006 року.

Відповідно до частини другої статті 11 "Прикінцеві положення" Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить йому.

З огляду на вищесказане Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вважає, що при розгляді питань, пов`язаних із видачею документів дозвільного характеру, слід враховувати наступне.

1. Відповідно до абзацу другого частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюється необхідність одержання документа дозвільного характеру.

З набранням чинності цим положенням органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, а також підприємства, установи, організації, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру, не мають правових підстав вимагати від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, необхідність одержання яких не передбачена законом.

Зважаючи на те, що одним із загальних принципів господарювання в Україні, відповідно до статті 6 Господарського кодексу України, є заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини, суб'єкти господарювання мають підстави для звернення до суду з метою захисту своїх прав та інтересів у випадках наполягання дозвільними органами на необхідності отримання відповідних документів дозвільного характеру.

У разі звернення суб'єкта господарювання (або уповноваженої ним особи), відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", до адміністратора для отриманням документа дозвільного характеру, останній, керуючись повноваженнями, визначеними статтею 5 цього Закону, консультує заявника щодо відповідного документа дозвільного характеру (при наданні такої консультації використовується Перелік документів дозвільного характеру, передбачених законами України).

Для надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації використовується також інформація щодо порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами, зокрема переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, зразків заяв та бланків, термінів видачі документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу (у разі її встановлення), якою, відповідно до частини шостої статті 5 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", виконавчі органи міських рад, районні та районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації в повному обсязі забезпечують адміністраторів.

Також адміністратор може користуватися інформацією стосовно видачі документів дозвільного характеру, яку, згідно із частиною п`ятою статті 5 зазначеного Закону, місцеві дозвільні органи безоплатно надають йому в триденний строк із моменту його запиту.

Враховуючи, що одним з основних завдань адміністратора є прийняття від суб'єкта господарювання заяви та документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, реєстрація та їх подання відповідним місцевим дозвільним органам, то в разі наполягання суб'єктом господарювання (або уповноваженою ним особою) на отриманні документа дозвільного характеру адміністратор не має підстав відмовити в прийнятті відповідних документів.

Адміністратор, відповідно до положень статті 5 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та підпункту 33 пункту 6 Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 5 грудня 2005 року № 116 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 січня 2006 року за № 1/11875), приймає комплект документів, подання яких вимагається відповідно до законодавства, та передає документи (їх копії) для розгляду відповідним місцевим дозвільним органам.

При отриманні від місцевого дозвільного органу документа дозвільного характеру адміністратор повідомляє про місце і час видачі цього документа суб'єкту господарювання.

У разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру адміністратор повідомляє про це заявника наступного робочого дня після одержання відповідного рішення.

Про обставини та результати розгляду відповідним місцевим дозвільним органом комплекту документів, наданих суб'єктом господарювання щодо документу дозвільного характеру, необхідність одержання якого не встановлена законом, адміністратор, відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", інформує посадову особу, якій він підпорядковується, а також територіальний орган спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності для вирішення в межах компетенції питання про наявність або відсутність ознак порушення дозвільним органом (його посадовою особою) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.

2. Частиною першою статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" передбачено також, що виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюється дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру, платність або безоплатність видачі такого документа, строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру, вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру.

Тому під час розгляду питань, пов`язаних із видачею документів дозвільного характеру, дозвільним органам, їх посадовим особам та адміністраторам слід брати до уваги таке.

Якщо законом закріплено необхідність одержання документа дозвільного характеру, але не встановлено:

  • дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру, то адміністратор діє відповідно до своїх основних завдань, визначених частиною четвертою статті 5 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", при цьому документи для розгляду передаються відповідним місцевим дозвільним органам, які визначено підзаконним нормативно-правовими актами;

  • платність або безоплатність видачі документа дозвільного характеру, то адміністратор повинен прийняти заяву про одержання документу дозвільного характеру та відповідні документи й передати їх для розгляду відповідним місцевим дозвільним органам, але в цьому разі дозвільний орган має видати документ дозвільного характеру безоплатно;

  • строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру, то адміністратор повинен передати заяву про одержання документу дозвільного характеру та відповідні документи для розгляду відповідним місцевим дозвільним органам. У такому разі місцевий дозвільний орган має прийняти рішення про видачу або відмову у видачі документу дозвільного характеру протягом п'яти робочих днів із дати одержання від адміністратора заяви та документів згідно з частиною восьмою статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

  • вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру, то адміністратор повинен прийняти заяву про одержання документа дозвільного характеру та відповідні документи й передати їх для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів, але у цьому разі місцевий дозвільний орган не має права відмовити у видачі документа дозвільного характеру. Крім того, місцевий дозвільний орган не має підстав для анулювання документа дозвільного характеру.

3. Положення Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" передбачають видачу документів дозвільного характеру центральними органами виконавчої влади, які уповноважені на це відповідно до закону.

Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З огляду на це з набранням чинності абзацом третім частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" центральні органи виконавчої влади видають лише ті документи дозвільного характеру, повноваження щодо видачі яких надані законом відповідному центральному органу виконавчої влади, у порядку, встановленому відповідно до частини другої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" Кабінетом Міністрів за поданням відповідного дозвільного органу.

При цьому, якщо законом, який регулює відносини, пов'язані з одержанням певного документу дозвільного характеру, не встановлено платність або безоплатність видачі документа дозвільного характеру, а також вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру, то дозвільний орган повинен видати документ дозвільного характеру безоплатно та не має права відмовити у видачі такого документа й підстав для його анулювання.

4. Дозвільним органам необхідно враховувати положення частини четвертої статті 10 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", відповідно до якої в разі застосування дозвільним органом нормативно-правових актів, прийнятих із порушенням вимог частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", суб'єкт господарювання, законні права якого були порушені у зв'язку з прийняттям та застосуванням таких нормативно-правових актів, має право звернутися до суду з позовом про захист (поновлення) своїх прав та відшкодування завданої шкоди.

Зокрема, можуть бути визнані неправомірними дії дозвільних і контролюючих органів (їх посадових осіб), пов`язані із застосуванням статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині притягнення до адміністративної відповідальності за провадження господарської діяльності без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт створено та підтримується за власної ініціативи

співробітників представництва Держкомпідприємництва України

у Київській області

Погода в Украине UcoZ Web Services
Powered By UcozCopyright MyCorp © 2008